Školení řidičů referentů z podhledu zákona 
Povinnost zaměstnavatele zajistit školení o „ právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
„ vyplývá ze zákona č. 262/2006Sb., Zákoníku práce  §103 odst. 2. Školení řidičů referentů se vztahuje na všechny pracovníky, 
kteří na pracovní služební cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv, 
řídí motorové vozidlo do 3,5t. Není podstatné, zda zaměstnanec řídí vozidlo firemní, soukromé, či půjčené. 
Co se týče četnosti školení, zákon uvádí, že školení je nutno provádět pravidelně. Ze zkušenosti vyplývající z aktuálnosti změn legislativy, 
ale též z měnících se podmínek v silničním provozu, doporučujeme realizovat školení 1x ročně.

GDPR